Over LaatMeZien.nl

Wie zit er achter LaatMeZien.nl?

Wij zijn een nieuw initiatief. Als groep jonge ondernemers hebben wij het doel om onze krachten te bundelen en Nederland praktisch slimmer te maken. Steeds meer mensen gebruiken de computer, tablet en smartphone om films te kijken. Honderden instructies worden iedere week online geplaatst. Probleem is dat het moeilijk blijkt om te bepalen welke film nuttig is en echt jouw vraag beantwoordt. Daarbij zijn video’s op internet vaak in het Engels. Dat zijn de redenen waarom wij LaatMeZien.nl in het leven hebben geroepen. Iedereen heeft toegang tot dit platform en iedereen die (gratis) lid wordt kan zelf films plaatsen. Het blijkt dat we in een behoefte voorzien en de laatste maanden zijn we flink aan het groeien. We willen nog groter worden en geven daarom leden de kans om gratis films te plaatsen en bestaande te beoordelen. Hierdoor verzekeren wij onszelf van de best beschikbare films.

De instructiefilms die worden ge-upload op Youtube blijven eigendom van de maker. Je mag dus zelf bepalen hoe lang je hem wil plaatsen en het aantal views is ook zichtbaar op Youtube.

Doe ook mee en schrijf je in. Samen zorgen we voor een praktischer Nederland!

Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info[at]laatmezien.nl